|:: Co to jest mediacja?

Jest to pośredniczenie w sporze, mające na celu uzyskanie konsensusu. Mediator nie rozstrzyga, lecz pomaga w osiągnięciu porozumienia.

I. POSTĘPOWANIE CYWILNE.
Ile kosztuje?
Przy wniesieniu do sądu pisma trzeba uiścić opłatę stałą (30 zł - 5000 zł), stosunkową (5 proc. wartości sporu) lub podstawową (30 zł), lub tymczasową (od 30 zł do 1000 zł).

Ile trwa?
W sądach rejonowych: postępowanie procesowe - ok 5 miesięcy, nieprocesowe - ok. 3 miesięcy. W sądach okręgowych pierwszej instancji: postępowanie procesowe - ok.9 miesięcy, nieprocesowe - ok. 3,5 miesiąca, w drugiej instancji - ok. 1-3 miesięcy.

II. MEDIACJA.
Ile kosztuje?
Wynagrodzenie mediatora wynosi 1 proc. wartości przedmiotu sporu plus zwrot wydatków - np. koszt przejazdu, wynajmu sali dla potrzeb mediacji. Jeśli mediacja dojdzie do skutku, sąd zwróci stronie 3/4 uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji.

Jak długo trwa mediacja?
Do 1 miesiąca, chyba że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu. Rozstrzyga sąd. Opłata sądowa: 5 proc. wartości sporu plus koszty postępowania sądowego.

Ugoda przed mediatorem.
Koszt mediacji: 1 proc wartości sporu. W razie ugody zwrot 3/4 opłaty sądowej.

|:: Mediator jako ucho

Mediator jako bezstronna i neutralna osoba nie ma prawa sugerować stronom rozwiązań ani podejmować za nich decyzji. Dba o takie zorganizowanie sesji, aby ich uczestnicy mogli samodzielnie i świadomie spośród dostępnych rozwiązań wybrać dla siebie najlepsze. Wykwalifikowany i doświadczony mediator dzięki właściwym pytaniom, potrafi prowadzić dyskusję uczestników w taki sposób, aby w spornych kwestiach dostrzegali różnice. Skonfliktowani chętniej słuchają i poważnie traktują to, co mówi neutralny mediator niż osoba, z którą są w sporze. Mediator pomaga stronom wypracować rozwiązanie konfliktu, ale to strony określają ostateczny kształt ugody.

|:: Podstawa prawna

Od 10 grudnia 2005 r. mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych, handlowych, także w prawie pracy dopuścił znowelizowany kodeks postępowania cywilnego (ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 172, poz. 1438).

|:: Jak przebiega mediacja?

Postępowanie mediacyjne rozpoczyna się, gdy mediator przyjmuje sprawę. Następnie spotyka się z każdą ze stron i wyjaśnia zasady mediacji (spotkanie informacyjne). Zazwyczaj trwa to około godziny. Potem dochodzi do sesji mediacyjnych (przy mediacji bezpośredniej spotykają się razem obie strony konfliktu i mediator, a przy mediacji pośredniej - mediator spotyka się raz z jedną, raz z drugą stroną). Sesje trwają od 2 do 4 godzin. Ich ilość i czas trwania zależą od tego jak skomplikowany jest spór i jakie jest nastawienie stron na osiągnięcie porozumienia.
Mediacje odbywają się w lokalu, znajdującym się w budynku biurowym (nie jest to ani mieszkanie, ani budynek z siedzibą organów ściągania lub sprawiedliwości), posiada zaplecze, poczekalnię, obsługę biurową, bliski przystanek tramwajowy; budynek oznaczony jest dwoma szyldami "MEDIATOR", przed wejściem istnieje parking. Pokój, w którym przeprowadza się mediację, jest bardzo przestronny i wygodny dla uczestników mediacji. Mediacje przeprowadza się na ogół w godzinach pracy (urzędowania), choć niekiedy przedłużają się one na godziny popołudniowe. Na życzenie stron mediacji zawsze istniała i istnieje możliwość doboru godziny oraz terminu mediacji wygodnego dla wszystkich jej uczestników.

|:: Jeśli masz pytanie odnośnie mediacji chętnie na nie odpowiemy

Biuro Mediatora mgra. inż. Bartłomieja Butlewskiego
ul. Romana Maya 18
61-371 Poznań
e-mail: poczta@bosip.pl
tel.: 061 8767 565
fax: 061 8756 973