Stowarzyszenie BOSIP
 BOSIP Sp. z o.o.
 Ekspertyzy
 informatyczne

 Wydawnictwo


telefon
618 767 565

fax
618 756 973

adres:
ul. R. Maya 18
61-371 Poznań

email:
poczta@bosip.pl

godziny pracy biura:
od pon od pt
od 8.00 do 17.00


Koszt mediacji

Mediacje karne i karne nieletnich
    Koszty wynagrodzenia mediatora w sprawach karnych i w sprawach nieletnich ponosi organ zlecający (sąd, prokuratura, policja). Wynoszą one odpowiednio:

 • mediacja karna 120 zł (ryczałt za wynagrodzenie) + 20 zł (ryczałt za korespondencję) = 140 zł
 • mediacja w sprawach nieletnich 187,38 zł (ryczałt za wynagrodzenie) + 20 zł (ryczałt za korespondencję) = 207,38 zł
Mediacje cywilne
   za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych, wszczętego na podstawie skierowania sądu:
 • w sprawach majątkowych (także gospodarcze) - 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1.000 zł)
 • w sprawach niemajątkowych - pierwsze posiedzenie 60 zł (maks. 2 godz.), za każde następne posiedzenie 25 zł
 • zryczałtowane koszty lokalu - 50 zł za każde posiedzenie mediacyjne
 • koszty doręczeń, materiałów biurowych - ok. 50 zł za całe postępowanie
 • Jeżeli sąd udostępni mediatorowi akta, to wynagrodzenie podstawowe podwyższa się o 10 %.
 • za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych, wszczętego na podstawie wniosku strony (do 3 spotkań):
 • 500 zł - sprawa o niedużej złożoności, bez określonej wartości przedmiotu sporu lub z niewielką wartością przedmiotu sporu
 • 1.000 zł - sprawa skomplikowana lub wysoka wartość przedmiotu sporu
 • Za każde spotkanie, począwszy od czwartego, strony dodatkowo ponoszą opłatę w wysokości a' 200 zł.
 • W przypadku niewyrażenia przez uczestnika postępowania zgody na mediację przed pierwszym posiedzeniem mediacyjnym, koszty postępowania mediacyjnego pokrywa wnioskodawca w wysokości 50% ceny. W przypadku wszczęcia mediacji koszty mediacji obciążają strony - solidarnie.
Mediacje gospodarcze (na wniosek)
   za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych:
 • warunkiem wszczęcia mediacji jest opłata administracyjna - 1.000 zł wnoszona przez stronę składającą wniosek o przeprowadzenie mediacji
 • należność za każde posiedzenie mediacyjne po wszczęciu mediacji (do 3 godz.) - 1000 zł
 • - za każdą rozpoczętą godzinę - 200 zł
 • Koszty mediacji obciążają strony.
Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.CENNIK MEDIACJI