Stowarzyszenie BOSIP
 BOSIP Sp. z o.o.
 Ekspertyzy
 informatyczne

 Wydawnictwo


telefon
618 767 565

fax
618 756 973

adres:
ul. R. Maya 18
61-371 Poznań

email:
poczta@bosip.pl

godziny pracy biura:
od pon od pt
od 8.00 do 17.00


Witam,

Wniosłam sprawę do sądu w związku ze zniesieniem współwłasnoci mieszkania. Sąd nakazał zaznaczyć na wniosku wartoć przedmiotu sporu i wpisałam kwotę 20.000zł.Gdyż ja jestem włacicielem 5/6 lokalu a drugi właciciel 1/6.Chciałam spłacić drugiego właciciela na kwotę 20.000zł.Sąd przyjął wniosek i wyznaczył nam najpierw mediatora. Podczas mediacji doszlimy do porozumienia z tym że muszę drugiego współwłaciciela spłacić w kwocie 21,300zł. Wobec powyższego moje pytanie brzmi-jaka będzie wysokoć wynagrodzenia mediatora? Wiem tylko że 1% wartoci przedmiotu sporu, czy bierze się wartoć lokalu całego czy tylko kwotę która muszę spłacić współwłaciciela? Bo właciwie o to trwał spór, proszę o szybką odp., i z góry bardzo dziękuję

z poważaniem

Małgorzata

Odp.:

Wynagrodzenie mediatora zostaje ustalone przed mediacją. Decyduje o nim wartoć przedmiotu sporu przyjęta przez sąd, tzn. taka, od której sąd pobrał opłatę sądową. Faktycznie jest to 1% wartoci sporu (nie więcej niż 1000 zł) plus koszty własne mediatora (lokal, opłaty pocztowe, artykuły biurowe itp.). Nadto koszty mediacji pokrywają strony solidarnie (po połowie), chyba że zdecydują inaczej.

Z poważaniem

Bartłomiej Butlewski
mediator sądowyDzień dobry!
Korzystając z uprzejmoci Pana zwracam się z uprzejmą probą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1.Ile razy w postępowaniu karnym może zostać przeprowadzona mediacja?

2.Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wobec dłużnika, którego dług przekracza 100,000zł wierzyciel powinien skierować do:
-sądu rejonowego ogólnie właciwego dla dłużnika
-sądu okręgowego, z uwagi na dużą wartoć przedmiotu sporu, czy
-sądu rejonowego właciwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela?

3.w kodeksie postępowania cywilnego przepisy szczególne o mediacji dotycza spraw
-rodzinnych
-gospodarczych, czy
-z zakresu prawa pracy?

Z góry dziękuję i pozdrawiam
Małgorzata Mrozek

Ad.1 W zasadzie w postępowaniu karnym mediację przeprowadza się jeden raz, choć w uzasadnionych przypadkach można mediację powtórzyć. Decyduje o tym sąd. Warto pamiętać, że mediację w postępowaniu karnym prowadzi się na koszt Skarbu Państwa, czyli na koszt sądu. Stąd sądy niechętnie godzą się na powtórne mediacje. Ale jeli sąd oddali wniosek o przeprowadzenie ponownej mediacji, to można podnieć taki zarzut w apelacji.

Ad.2 To nie jest pytanie dotyczące mediacji. Wezwanie do próby ugodowej wnosi się do sądu rejonowego właciwego dla dłużnika. Jeli ten sąd stwierdzi swą niewłaciwoć, to skieruje sprawę według właciwoci do innego sądu. Natomiast wniosek o przeprowadzenie mediacji w sprawie cywilnej można złożyć bezporednio do mediatora.

Ad.3 Mediację cywilną prowadzi się między innymi w sprawach rodzinnych, gospodarczych i należnoci ze stosunku pracy.

Z poważaniem

Bartłomiej Butlewski
mediator sądowy


Dziękuję Panu licznie za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Mediator powiedział nam przed mediacją że jego wynagrodzenie to 1% wartoci sporu więc się zgodzilimy, a teraz otrzymalimy, rachunek na 1000zł i wydaje mi się że jest to zdecydowanie za dużo. Czy jest możliwoć odwołać się żeby był rachunek zmniejszony?

z poważaniem,

Małgorzata S.


Łączne wynagrodzenie mediatora (nie licząc poniesionych kosztów, które najczęciej zamykają się w przedziale 100-200 zł) nie może przekraczać 1% wartoci sporu i wynosić nie więcej niż 1000 zł. Powyższe reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwoci §2 i 3 z dnia 30.11.2005 r. Mediator jest obowiązany powiadomić o tym strony przed mediacją lub najpóźniej na początku spotkania mediacyjnego. Ale nawet, jeli strony nie zgodziłyby się dalej mediować, to i tak wynagrodzenie należy się mediatorowi. Jeli mediator wystawił rachunki obu stronom w łącznej wysokoci nieprzekraczającej wyżej wskazanych limitów, to wygra każdy proces o zapłatę. Jeli za przekroczył ten limit, to przegra. Uwaga - można domagać się udokumentowania poniesionych przez mediatora jego kosztów własnych.
Przykładowo dla wartoci przedmiotu sporu 21.300 zł wynagrodzenie mediatora wynosi 213 zł plus koszty. Zakładając faktycznie poniesione koszty na poziomie 100 zł, otrzymujemy łączną wartoć należnoci mediatora w wysokoci 313 zł. Stąd każda ze stron winna otrzymać rachunek na kwotę 156,50 zł, chyba że z ugody wynika, że jaka strona wzięła to w całoci na siebie. Wówczas mediator ma prawo domagać się od niej (ale wyłącznie od niej) kwoty 313 zł.

Z poważaniem

Bartłomiej Butlewski
mediator sądowy


Witam serdecznie, Poszukujemy mediatora do rozwiązania konfliktu powstałego wewnątrz 4 wspólników spółki z o.o. Na chwilę obecną wydaje się, że dalsza współpraca dotychczasowych wspólników nie jest możliwa i konieczne będzie zdefiniowanie reguł wyjścia (wykupu) których wcześniej nie zdefiniowaliśmy. Zdecydowaliśmy zatem że w najbliższych Zgromadzeniach Wspólników konieczny będzie udział mediatora. Miejscem spotkań byłby Poznań lub Warszawa. Proszę o przedstawienie oferty ze specyfikacją ceny do dnia 08.02.2013.
--
Pozdrawiam,
Grzegorz W.Szanowny Panie!
Ponieważ jestem mediatorem z siedzibą w Poznaniu, w przypadku prowadzonych przeze mnie mediacji mogą się one odbywać wyłącznie w Poznaniu przy ulicy Romana Maya 18, dokąd serdecznie zapraszam.
Proponuję cenę 1000 zł netto za pierwsze posiedzenie mediacyjne i po 500 zł netto za każde następne (w tym indywidualne, jeśli potrzeba tego typu spotkań wystąpi). Czas pojedynczego posiedzenia - do czterech godzin z zachowaniem wszystkich formalności wynikających z obowiązujących przepisów. Przypominam, że podstawowym warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda wszystkich potencjalnych jej uczestników. Natomiast warunkiem wystarczającym jest złożenie wniosku o mediację z załączonymi potwierdzeniami doręczenia tego wniosku pozostałym uczestnikom postępowania mediacyjnego. Złożenie wniosku wymaga opłaty 500 zł netto obejmującej przedpłatę (50%)za pierwsze posiedzenie mediacyjne bez względu na to, czy dojdzie do niego, czy nie. Z poważaniem
Bartłomiej Butlewski mediator sądowySzanowny Panie,
bardzo dziękuję za pismo-wezwanie na spotkanie mediacyjne. Oczywiście jak najbardziej stawię się 07.03.2013.
Mam pytanie dotyczące kosztów mediacyjnych: jako że koszt ten uczestnicy ponoszą solidarnie co będzie jeśli uczestniczka postępowania nie wpłaci wymaganej kwoty 123 zł {to jest połowa, drugą część wpłacam ja } ?
Płacę ponad 1.000 zł alimentów na dwójkę dzieci, dochodów wielkich nie mam i zwyczajnie nie będzie mnie absolutnie stać na opłacenie całości kosztów tj. 246 zł. Co się stanie w przypadku braku solidarnego ponoszenia kosztów? Śmiem przypuszczać, że uczestniczka nie dokona wpłaty, nie będzie partycypować w kosztach.
Będę ogromnie wdzięczny za odpowiedź.Jest to dla mnie bardzo ważne, ważne ponieważ chciałbym mieć jasność sytuacji
Jeśli jest to możliwe proszę o odpowiedź na e-maila lub o odpowiedź telefoniczną .
Pozdrawiam serdecznie
Tomasz O.

Szanowny Panie!

Jedynym przepisem rozstrzygającym kwestię podmiotu ponoszącego obciążenie za wynagrodzenie i wydatki mediatora jest art. 1835 k.p.c., którego drugie zdanie brzmi, cyt.: "Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony". Zwyczajowo przyjmuje się, że strony płacą należność za mediacje po połowie, chyba że strony postanowią inaczej. W każdym razie, jeśli któraś ze stron nie zadeklaruje, że zapłaci całość, to ja obciążam strony w równych częściach, wręczając lub doręczając im faktury i obligując do zapłaty pod rygorem wystąpienia z roszczeniem sądowym - nawet w przypadku niestawiennictwa strony na posiedzeniu mediacyjnym. Zatem może być Pan spokojny. Aczkolwiek teoretycznie może wystąpić wyjątkowa sytuacja, że z jakiegoś obiektywnego powodu tylko jedna strona będzie mogła być tą należnością obciążona - wówczas druga strona zmuszona jest pokryć całość.

Bartłomiej Butlewski
Mediator