Stowarzyszenie Bezpartyjnych Orędowników Sprawiedliwości I Prawa

Strona główna       Kontakt        Cele        Oferta        Statut        Lista założycieli        Rekomendacje        Linki


 1. Wspomaganie działań organów sprawiedliwości:

  - propagowanie mediacji w społeczeństwie polskim;

  - przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w różnych formach;

  - podnoszenie świadomości społecznej w zakresie polubownego rozwiązywania konfliktów, sporów, itp.;

  - edukacja w zakresie sprawiedliwości i prawa;

  - opiniowanie osób powołanych do pełnienia funkcji mediatora i biegłego.

 2. Ochrona praw biegłych sądowych i mediatorów:

  - pogłębianie wiedzy i umiejętności mediatorów i biegłych sądowych;

  - działanie na rzecz pogłębiania wiedzy i odpowiedzialności mediatorów i biegłych sądowych;

  - doskonalenie rozwoju etycznego biegłych sądowych i mediatorów;

  - reprezentowanie i pomoc w sporach biegłych lub mediatorów z ich zleceniodawcami lub środkami masowego --przekazu.

 3. Wspomaganie osób niepełnosprawnych przejawiających wybitną aktywność w ich trudnościach związanych z barierami prawnymi, administracyjnymi i socjologicznymi:

  - pomoc doradcza w rozwiązywaniu problemów życiowych;

  - interwencjonizm w obronie słusznych praw osób niepełnosprawnych;

  - podejmowanie działań służących wyrównaniu szans osób niepełnosprawnych;

  - przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych;

  - poradnictwo prawne;

  - występowanie z inicjatywami ustawodawczymi w zakresie ochrony praw osób niepełnosprawnych aktywnie --uczestniczącyc w życiu społecznym.

 4. Ochrona praw kobiet, mężczyzn i dzieci:

  - propagowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej praw kobiet, mężczyzn i dzieci;

  - działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym;

  - podejmowanie działań na rzecz ochrony wolności i praw kobiet oraz ich swobód obywatelskich;

  - podejmowanie działań na rzecz ochrony wolności i praw mężczyzn oraz ich swobód obywatelskich;

  - podejmowanie działań na rzecz ochrony wolności i praw dzieci oraz ich swobód obywatelskich.