Stowarzyszenie Bezpartyjnych Orędowników Sprawiedliwości I Prawa

Strona główna       Kontakt        Cele        Oferta        Statut        Lista założycieli        Rekomendacje        LinkiSTATUT STOWARZYSZENIA BOSIP

z dnia 24.04.2006 r.

pełna nazwa:

STOWARZYSZENIE:

"BEZPARTYJNYCH ORĘDOWNIKÓW

SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAWA"Rozdział I

Postanowienia ogólne§ 1

Stowarzyszenie Bezpartyjnych Orędowników Sprawiedliwości I Prawa, zwane dalej Stowarzyszeniem BOSIP działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.§ 2

Stowarzyszenie BOSIP jest organizacją: apolityczną, dobrowolną i samorządną.

Stowarzyszenie BOSIP prowadzi działalność pożytku publicznego.§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia BOSIP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba Stowarzyszenia BOSIP znajduje się w Poznaniu.§ 4

1. Stowarzyszenie BOSIP posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie "Bezpartyjnych Orędowników Sprawiedliwości I Prawa" może używać w nazwie skróconej nazwy &bdquoStowarzyszenie BOSIP&rdquo lub "BOSIP".

3. BOSIP jest nazwą zastrzeżoną w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.§ 5

Stowarzyszenie BOSIP opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej i na wolontariacie. W szczególnych przypadkach niezbędnych do realizacji celów statutowych Zarząd Stowarzyszenia BOSIP może zatrudniać pracowników.

§ 6

1. Stowarzyszenie BOSIP może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2. Stowarzyszenie BOSIP może wydawać certyfikaty potwierdzające kwalifikacje tym osobom, które spełniają wymagania określone stosownymi przepisami państwowymi dotyczącymi zadań statutowych Stowarzyszenia BOSIP.§ 7

Stowarzyszenie BOSIP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o tym samym lub podobnym profilu działania.Rozdział II

Cele i sposoby działania§ 8

Głównymi celami Stowarzyszenie BOSIP są:

I. Wspomaganie działań organów sprawiedliwości:

- propagowanie mediacji w społeczeństwie polskim;

- przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w różnych formach;

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie polubownego rozwiązywania konfliktów,

sporów itp.;

- edukacja w zakresie sprawiedliwości i prawa;

- opiniowanie osób powołanych do pełnienia funkcji mediatora i biegłego.II. Ochrona praw biegłych sądowych i mediatorów:

- pogłębianie wiedzy i umiejętności mediatorów i biegłych;

- działanie na rzecz pogłębiania wiedzy i odpowiedzialności mediatorów i biegłych;

- doskonalenie rozwoju etycznego biegłych i mediatorów;

- reprezentowanie i pomoc w sporach biegłych lub mediatorów z ich zleceniodawcami lub

środkami masowego przekazu.III. Wspomaganie osób niepełnosprawnych przejawiających wybitną aktywność w ich trudnościach związanych z barierami prawnymi, administracyjnymi i socjologicznymi:

- pomoc doradcza w rozwiązywaniu problemów życiowych;

- interwencjonizm w obronie słusznych praw osób niepełnosprawnych;

- podejmowanie działań służących wyrównaniu szans osób niepełnosprawnych;

- przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych;

- poradnictwo prawne;

- występowanie z inicjatywami ustawodawczymi w zakresie ochrony praw osób

niepełnosprawnych aktywnie uczestniczących w życiu społecznym;

- opiniowanie osób i spraw dla celów urzędowych.IV. Ochrona praw kobiet, mężczyzn i dzieci:

- propagowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej praw kobiet, mężczyzn i dzieci;

- działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym;

- podejmowanie działań na rzecz ochrony wolności i praw kobiet oraz ich swobód obywatel- skich;

- podejmowanie działań na rzecz ochrony wolności i praw mężczyzn oraz ich swobód obywatelskich;

- podejmowanie działań na rzecz ochrony wolności i praw dzieci oraz ich swobód obywatelskich.

§ 9

Stowarzyszenie BOSIP realizuje swoje cele poprzez:

1) reprezentowanie swoich członków wobec władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych,

2) oferowanie usług wspomagających pracę organów sprawiedliwości oraz służących rozwojowi komunikacji społecznej,

3) ochronę praw mediatorów i biegłych,

4) opiniowanie oraz propozycje zmian regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

5) popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mediatorów, biegłych oraz kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków Stowarzyszenia BOSIP,

6) organizowanie kongresów, konferencji, posiedzeń, zjazdów, warsztatów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, punktów poradnictwa itp.,

7) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia BOSIP,

8) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

9) udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia BOSIP,

10) współpraca z organami rządowymi i samorządowymi oraz krajami Unii Europejskiej,

11) prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej, wydawniczej (w tym prowadzenie portali internetowych) i kolportażowej według obowiązujących przepisów w szczególności w zakresie i o tematyce celów statutowych Stowarzyszenia BOSIP,

12) przyznawanie nagród i odznak za działalność w zakresie objętym statutem BOSIP,

13) podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych, zgodnie z celami statutowymi BOSIP

14) organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych, kulturalnych i społecznych,

15) powoływanie zespołów zadaniowych dla realizacji zadań statutowych,

16) działalność szkoleniową i edukacyjną.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia BOSIP mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie BOSIP.§ 11

Członkowie Stowarzyszenia BOSIP dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia BOSIP, opłacająca składki członkowskie.

2. Kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia BOSIP podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu, które przeprowadza Zarząd Stowarzyszenia BOSIP.

3. Kandydat na członka zwyczajnego musi złożyć pisemną deklarację chęci wstąpienia do Stowarzyszenia BOSIP.

4. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia BOSIP decyduje Zarząd w formie uchwały.

5. Od negatywnego stanowiska Zarządu odmawiającego przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia BOSIP zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji odmownej.

6. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna popierająca działalność oraz akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia BOSIP.

2. Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu BOSIP poprzez ustanowionego przez siebie pełnomocnika.

3. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

4. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia BOSIP na wniosek ubiegającej się o to osoby prawnej lub fizycznej określonej w ust. 1.§ 14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia BOSIP może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój BOSIP lub szczególnie przyczyniła się do propagowania idei Stowarzyszenia BOSIP.

2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia BOSIP następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków - na wniosek Zarządu Stowarzyszenia BOSIP.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia BOSIP,

2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie BOSIP,

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia BOSIP,

4) współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia BOSIP, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie z projektami uchwał,

5) korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej i merytorycznej Stowarzyszenia BOSIP,

6) noszenia odznaki organizacyjnej,

7) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenie BOSIP o skreśleniu z listy członków lub orzeczeń Komisji Etyki o wykluczeniu ze Stowarzyszenia BOSIP.§ 16

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia BOSIP,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia BOSIP,

3) przestrzegania zasad współżycia społecznego,

4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu BOSIP,

5) udziału w Walnych Zebraniach Członków oraz w posiedzeniach władz Stowarzyszenia BOSIP, do których został wybrany.§ 17

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 15 pkt 2-7.

2. Członek wspierający i honorowy może uczestniczyć w spotkaniach statutowych władz Stowarzyszenia BOSIP.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia BOSIP.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu BOSIP ustaje wskutek:

a) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia BOSIP, zgłoszonej Zarządowi , po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich i innych zobowiązań,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,

c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia BOSIP na skutek prawomocnego orzeczenia Komisji Etyki, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad lub działania na szkodę Stowarzyszenia BOSIP,

e) wykluczenia ze Stowarzyszenia BOSIP na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

f) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na niekorzyść Stowarzyszenia BOSIP i następującego w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia BOSIP.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c, orzeka Zarząd Stowarzyszenia BOSIP; w przypadkach określonych w ust. 1 pkt d i e Komisja Etyki, a w przypadku ust. 1 pkt f Walne Zebranie Członków. Organy te zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia BOSIP osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna§ 19

1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia BOSIP są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Stowarzyszenia BOSIP,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Powołuje się też Komisję Etyki Stowarzyszenia BOSIP.

3. Zarząd Stowarzyszenia BOSIP ma też prawo powoływania komisji, których celem będzie realizacja statutowych celów Stowarzyszenia BOSIP.§ 20

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia BOSIP trwa 4 lata, a Komisji Etyki 5 lat.

2. Wybór władz odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów. Wybór do władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia BOSIP mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

4. Uchwały władz Stowarzyszenia BOSIP, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy osobistej obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia BOSIP w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, według liczby uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.Walne Zebranie Członków§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia BOSIP.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia BOSIP powiadamia wszystkich członków, co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Powiadomienie zostaje wysłane listem poleconym, liczy się data stempla pocztowego.§ 22

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, członkowie.

4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia BOSIP:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3. Zarząd BOSIP jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 2 pkt 2.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia BOSIP powiadamia wszystkich członków co najmniej 30 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Powiadomienie zostaje wysłane listem poleconym, liczy się data stempla pocztowego.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.§ 24

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1) uchwalanie statutu i jego zmian,

2) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia BOSIP,

3) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia BOSIP,

4) wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz naczelnych Stowarzyszenia BOSIP,

5) uchwalania zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia BOSIP,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia BOSIP , Komisji Rewizyjnej, Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Etyki oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenie BOSIP, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia BOSIP,

9) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,

10) powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia BOSIP i przeznaczeniu jego majątku.Zarząd Stowarzyszenia BOSIP§ 26

Zarząd będący najwyższą władzą Stowarzyszenia BOSIP w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia BOSIP, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.§ 27

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia BOSIP wchodzą: Prezes oraz 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd BOSIP wybiera ze swego grona jednego Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2. Prezes Stowarzyszenia BOSIP kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia BOSIP.

3. Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia BOSIP.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia BOSIP lub Sekretarz.

5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes Zarządu BOSIP.§ 28

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia BOSIP oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§ 29

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia BOSIP oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu &ndash w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis: Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu Stowarzyszenia BOSIP.

3. Zarząd Stowarzyszenia BOSIP może udzielić członkowi Stowarzyszenia BOSIP lub jego pracownikowi pełnomocnictwa ogólnego lub szczegółowego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia BOSIP.

§ 30

1. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia BOSIP może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

2. Biurem kieruje Kierownik Biura, a w czasie jego nieobecności wskazana przez niego osoba.

3. Pracowników zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia BOSIP.

4. Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia BOSIP.§ 31

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia BOSIP należy:

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

2) realizacja programu celów Stowarzyszenia BOSIP oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia BOSIP,

4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia BOSIP i zatwierdzanie jego rocznych sprawozdań z działalności,

5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia BOSIP i zatwierdzanie jego rocznych sprawozdań finansowych,

6) reprezentowanie Stowarzyszenia BOSIP na zewnątrz,

7) powoływanie zespołów problemowych oraz określenie ich zadań,

8) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia BOSIP,

9) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia BOSIP,

10) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów, uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,

11) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia BOSIP do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia BOSIP do tych organizacji

12) zawieranie porozumień o współpracy z organami sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej oraz władzami innych organizacji,

13) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia BOSIP,

14) występowanie z wnioskami do Komisji Etyki o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia BOSIP,

15) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.

2. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 6, 8, i 10 wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

4. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia BOSIP w sprawach określonych w ust. 1 pkt 6, 8, 9, 10 i 13 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu - za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.§ 32

1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia BOSIP wybierają ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.

2. Prezydium kieruje bieżącą działalnością stowarzyszenia z upoważnienia i w zakresie zleconym mu przez Zarząd Stowarzyszenia BOSIP.

3. Pracami Prezydium kieruje Prezes. Prezes zwołuje posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.

4. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia BOSIP wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym obligatoryjnie: Prezesa lub Wiceprezesa.

5. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis: Prezesa lub innego członka Prezydium.§ 33

1. Do opracowywania poszczególnych problemów ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia BOSIP Zarząd może powoływać na okres swojej kadencji zespoły pomocnicze - komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac.

2. Powołane zespoły pomocnicze - komisje problemowe przedkładają Zarządowi sprawozdania ze swojej działalności oraz wnioski.Komisja Rewizyjna§ 34

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenie BOSIP powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.§ 35

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej za zgodą minimum 3 jej członków może zlecić czynności kontrolne osobom nie będącymi członkami Komisji, zwłaszcza w zakresie kontroli finansowych.§ 36

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia BOSIP, z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz. Kontrola ta nie obejmuje zakresu działania Komisji Etyki i Komisji Rekrutacyjnej,

2) przedstawienie Zarządowi BOSIP protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie, także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu Stowarzyszenia,

4) w przypadkach określonych w § 25 ust. 2 pkt 2 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu Stowarzyszenia BOSIP nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania,

5) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia BOSIP celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej - posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania),

6) uchwalenie własnego regulaminu działania,

7) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia BOSIP bądź każdemu członkowi Zarządu Stowarzyszenia BOSIP oddzielnie.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia BOSIP wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.§ 37

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia BOSIP .

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia BOSIP.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.Komisja Etyki§ 38

Komisja Etyki jest organem Stowarzyszenia BOSIP powołanym do:

1) rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Stowarzyszenia BOSIP lub Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia BOSIP,

2) rozpoznawania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia BOSIP,

3) rozpoznawania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia BOSIP.§ 39

1. Komisja Etyki składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Komisji Etyki nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia BOSIP.

3. Komisja Etyki działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.§ 40

1. Komisja Etyki, w sprawach określonych w § 36 orzeka w pełnym składzie. Komisją rozpatrującą sprawy kieruje przewodniczący zespołu lub jego zastępca.

2. Postępowanie toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia BOSIP.

3. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić wyłącznie całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Komisją Etyki.

4. Przewodniczący Komisji Etyki ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia BOSIP i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.§ 41

Komisja Etyki może wymierzać następujące kary:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 1 roku,

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia BOSIP.Rozdział VI

Majątek i fundusze§ 42

1. Majątek Stowarzyszenia BOSIP stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.43

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia BOSIP są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia BOSIP,

3) wpływy z działalności statutowej,

4) dotacje,

5) darowizny, zapisy i spadki,

6) korzyści z ofiarności publicznej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia BOSIP. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto. Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia BOSIP dysponuje środkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia BOSIP i prowadzi jego kasę.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca II kwartału każdego roku.

4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia BOSIP.

5. Stowarzyszenie BOSIP może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

6. Stowarzyszenie BOSIP prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość z zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Stowarzyszenie BOSIP może tworzyć fundusze celowe, np. rozwojowe, naukowe i inwestycyjne.§ 44

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia BOSIP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia BOSIP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia BOSIP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia BOSIP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.§ 45

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia BOSIP wymagane są podpisy zgodnie z § 29 p.1 i § 32 p.4.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy zgodnie z § 29 p.2 i i § 32 p.5.Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia BOSIP§ 46

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia BOSIP przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia BOSIP mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 24 ust.3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia BOSIP Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia BOSIP.

5. W sprawach dotyczących likwidacji i rozwiązania Stowarzyszenia BOSIP, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).Rozdział VII

Przepisy przejściowe§ 47

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie BOSIP uzyskuje osobowość prawną.